Styrelsen

Föräldrakooperativ Kottarna utgörs av medlemsfamiljerna och verksamheten bedrivs i form av en ekonomisk förening. Det är föräldrakooperativet, genom den av årsstämman valda styrelsen, som är huvudman för Kottarnas verksamhet. Att vara huvudman innebär att vara arbetsgivare för personalen, ansvarig gentemot kommunen som både finansierar och kontrollerar vår förskoleverksamhet samt ansvarig för den ekonomiska verksamheten enligt bolagslagen.


Kottarnas styrelse utgörs av fem ordinarie ledamöter och två närvarande suppleanter. Styrelsen sammanträder en kväll/månad tillsammans med förskolechefen. Därutöver har varje ledamot löpande ansvarsposter så som ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, personalansvarig samt en suppleant med ansvar för löneutbetalningar och en suppleant för kö- och familjerekrytering.


Som kottefamilj förväntas man delta med sin tid och energi i verksamheten. För en ungefärligt jämn fördelning av styrelsearbetet bör man räkna med att sitta i styrelsen under en eller fler perioder.  Det krävs ingen erfarenhet för att medverka i styrelsen, men det krävs nyfikenhet, samarbetsvilja och ansvarstagande för att bidra till ett framgångsrikt styrelsearbete. Om en familj inte har möjlighet att delta i styrelsearbetet, förväntas familjen istället vara mer engagerad i övriga ansvarsuppdrag och insatsbehov som finns i verksamheten.


För vidare kontakt med Kottarnas styrelse mejla gärna styrelsen@kottarna.se

Telefon:

Förskolechef - 0721-828 711

Kottarna - 0721-828 717

Besöksadress:

Solhusgatan 15

412 76 GÖTEBORG

Postadress:

c/o RUAG Space

405 15 GÖTEBORG